Politechnika Gdańska
dla Osób z Niepełnosprawnością

Wirtualny Asystent PG

corner
Własny fundusz stypendialny

Fundusz przeznacza się na wypłatę stypendiów dla:

 1. wyróżniającym się pracownikom za finalizowanie prac związanych z uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 2. wyróżniającym się studentom i doktorantom:
  • za wybitne osiągnięcia w kształceniu, badaniach, organizacji lub artystyczne;
  • w formie dofinansowania wyjazdów zagranicznych, odbywanych w związku z tokiem studiów (np. udział w wymianie studenckiej, naukowej, w programie naukowym lub w niepłatnej praktyce);
  • zawodnikom będącym członkami drużyn sportowych reprezentujących PG, biorących udział w rozgrywkach co najmniej II ligi (wg klasyfikacji stosowanej przez organizatorów);
  • za indywidualne osiągnięcia sportowe osób reprezentujących PG;
  • szczególnie aktywnie działającym na rzecz promowania Uczelni;
 3. studentom i doktorantom cudzoziemcom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej;
 4. studentom i doktorantom cudzoziemcom, laureatom konkursów ogłaszanych przez rektora;
 5. wybitnym studentom ostatniego roku studiów odbywającym w uczelni staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego,
 6. wybitnym studentom pierwszego roku studiów pierwszego stopnia za osiągnięcia twórcze i bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Dziale Spraw Studenckich, budynek Bratniak, p. 213 w godz. 10-14 Zgłoszone wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja powołana przez rektora, w skład której wchodzą między innymi przedstawicie samorządu studenckiego i doktorantów. Ostateczną decyzję na podstawie listy rankingowej ustalonej przez komisję podejmuje rektor

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PG w sprawie wprowadzenia regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej
 2. wniosek o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnego