Międzynarodowy Inżynier Spawalnik – IWE

13 lipca 2012

AUTORYZOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

Politechnika Gdańska

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING AUTHORISED TRAINING BODY

(IIW ATB)

 

prowadzi kształcenie personelu spawalniczego w zakresie:

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik: moduł IWE I, IWE II, IWE III

Kontakt:

IIW ATB, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

WYDZIAŁ MECHANICZNY, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Tel. +48 583472698,  +48 583472021, Fax +48 583471815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

 

Informacje bieżące

 

Od 1.01.2012r. wprowadza się w życie nowe zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r1-11.
Nowe Zasady przyjęcia na szkolenie IWE/EWE przedstawiono w zakładce Do pobrania.

 

Obecnie trwają kursy/studia podyplomowe:

 

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 10 edycja
 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III - 11 edycja

Termin pierwszego zjazdu dla IWE II i IWE III - 11 edycji:

21 luty 2014r.  dla grup laboratoryjnych A i B, 14 marca 2014r. - dla grup laboratoryjnych C i D

 

 

Planowane studia podyplomowe/kursy (szczegóły poniżej):

 

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 12 edycja

                  Termin rozpoczęcia - 14 listopad 2014r.   Termin zakończenia -7 lutego 2015r.

 

 

 

Ośrodek kształcenia

Nazwa ośrodka:    
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY  - ZESPÓŁ SPAWALNICTWA

Adres ośrodka:    
Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Zakład Inżynierii Spajania
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kierownik ośrodka:
dr inż. Tomasz Kozak, docent PG

Z-ca Kierownika:
dr inż. Wojciech Kiełczyński, docent PG

Schemat organizacyjny

 

System kształcenia

WSTĘP

Dążenie do integracji w Europie wiąże się z wprowadzaniem zunifikowanych wyrobów. W ramach międzynarodowego podziału pracy, współpracujące firmy powinny posługiwać się zunifikowanymi procedurami produkcyjnym i kontrolnymi, a także kadrą spełniającą zunifikowane wymagania, dysponujące określonym wykształceniem i odpowiednimi kompetencjami. Procesy unifikacji mają również miejsce w zakresie spawalnictwa i wyrażają się poprzez przyjęcie norm, powszechnie stosowanych w Unii Europejskiej. Normy te wymagają stosownego szkolenia i zastosowania odpowiednich kryteriów oceny kompetencji personelu spawalniczego wszystkich szczebli nadzoru procesów spawalniczych, uważanych za specjalne. Dotyczy to także personelu najwyższego szczebla nadzoru spawalniczego w zakładach produkcyjnych, montażowych i remontowych, stosujących procesy spawalnicze, a więc personelu z wyższym wykształceniem technicznym – inżynierów spawalników. Szkolenie personelu spawalniczego odbywa się zatem według wymagań zunifikowanych. Ma to również miejsce w ramach procesu nauczania szkoły wyższej i jest jego częścią. Pozostała część szkolenia według wymagań zunifikowanych może odbywać się również w Politechnice Gdańskiej lub w dowolnym ośrodku szkolenia według zunifikowanych wymagań, uznanym przez IIW ANB (International Institute of Welding Authorised National Body). Szkolenie w Politechnice Gdańskiej jest częścią szkolenia personelu spawalniczego w Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmuje się tu takie same zasady postępowania jakie stosuje się przy: zatwierdzaniu ośrodków szkoleniowych i zatwierdzaniu kursów, jakie określone zostały dla całego systemu szkolenia i certyfikacji, oraz zasady funkcjonowania zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych IIW ATB (International Institute of Welding Authorised Training Body), szczególnie przy przyjmowaniu kandydatów na szkolenia personelu spawalniczego. Zasady te zostały przyjęte przez Ośrodek Certyfikacji i zatwierdzone przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (International Institute of Welding).  Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) całkowicie i bez wyjątków zaakceptował system i wymagania wcześniej wdrożonego, zunifikowanego szkolenia Europejskich Inżynierów Spawalników (EWE – Wuropean Welding Engineer) realizowanego przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF), Stąd, szkolenie EWE jest równoznaczne ze szkoleniem IWE (Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika). Obecnie zaś, po okresie przejściowym obowiązywania równoległego dwóch systemów, zrezygnowano z wydawania dyplomów Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE).

DEFINICJE

Przyjmuje się definicje i określenia takie, jak w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 13. Maj 2012 r.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowe dokumenty prawne określające tryb i zakres szkolenia według zunifikowanych wymagań to:

 • Programy nauczania,
 • Regulamin studiów w Politechnice Gdańskiej,
 • Dokument IIW: Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners, Personnel With Qualification for Welding Coordination. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. IAB-252r1-11, July 2011.
 • Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego. Wydanie 13. Maj 2012r. Instytut Spawalnictwa. 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Warunkiem przyjęcia na odpowiedni moduł/moduły szkolenia według zunifikowanych wymagań jest:

•           złożenie wymaganych dokumentów,

•           spełnienie wymagań minimalnych,

•           podpisanie umowy i spełnienie wymagań z niej wypływających.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie według zunifikowanych wymagań IWE przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.

Rys. 1. Schemat systemu szkolenia IWE; Intermediate examination - egzamin pośredni, WE – egzamin pisemny, OE – egzamin ustny. IWE 1-moduł 1, IWE 2 – moduł 2, IWE 3 – moduł 3 szkolenia

EGZAMINY

Obecnie egzamin pośredni odbywa się po zakończeniu modułów IWE I i IWE II. Egzamin ten odbywa się pod nadzorem i według pytań Krajowego Ośrodka Certyfikacji.

Warunki prowadzenia egzaminu pośredniego i końcowego określone są w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 13. Maj 2012r. Instytut Spawalnictwa.

ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA

Po ukończeniu szkolenia Ośrodek wydaje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, określające dane osoby szkolonej, poziom szkolenia (moduł), frekwencję w zajęciach. Nie określa się okresu ważności świadectwa. Świadectwo ukończenia jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia wyższego stopnia lub przystąpieniu do egzaminu końcowego IWE. Ponadto uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jeśli szkolenie odbywało się w takim trybie.
 
POUFNOŚĆ

Poufność informacji uzyskanych w trakcie wykonywania działań związanych ze szkoleniem jest zapewniona, zgodnie z wymaganiami stosownej ustawy o ochronie danych osobowych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Osoby egzaminowane, które nie zgadzają się z decyzjami bądź ocenami uzyskiwanymi w trakcie szkolenia mają prawo odwołać się do Ośrodka Certyfikacji (ANB).

 

Studia podyplomowe/kursy

Studia podyplomowe lub kursy organizowane w Politechnice Gdańskiej:

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I
 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  IWE II i IWE III

System ten jest stosowany od 1 stycznia 2012r. Jedynie studia podyplomowe IWE III- edycja 9 są kontynuowane w tzw. starym systemie.

 

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I

 

Jednosemestralny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowany jest do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniającego do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z modułów IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

 

Kierownik kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 11 edycja:    
 

Organizacja kształcenia:

dr inz. Tomasz Kozak, doc. PG

Okres zajęć:    
Data rozpoczęcia 12 edycji:  14.11.2014r.
Zakończenie:  07.02.2015r.

 

 

Czas trwania studiów:    
90 godzin. Zajęcia w ciągu 5 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-17:00) do soboty (do godz. 17:00). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Planowane terminy zjazdów: 

12 edycja: 14 i 15 listopad 2014r.; 28 i 29 listopad 2014r.; 12 i 13 grudzień 2014r.; 23 i 24 styczeń 2015r.; 06 i 07 luty 2015r.

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych/kursu pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I  wydane przez Politechnikę Gdańską.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583472698, fax.: 5834711815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:    
min. 16 - max. 30

Koszt studiów/kursu:    
szacunkowy koszt: 2200 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być także wnoszone przez sponsorów w całości lub części.

Termin rejestracji: 
Dla 12 edycji: do 15 września 2014r.

 

Uwaga:    Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych.

Program kursu obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):

•           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 35 godz.  

•           Materiały i ich zachowanie w czasie spawania - 39 godz.

•           Konstrukcje i projektowanie - 14 godz.

Łączna ilość zajęć  -  88 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie

Plan zajęć:

Patrz - Do pobrania

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE II i  IWE III

 

Studia adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniającego do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z modułów IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

 
Kierownik studiów:    
 

Organizacja kształcenia:

dr inz. Tomasz Kozak, doc. PG

Okres zajęć:    
11 edycja: Data rozpoczęcia: 21.02.2014r.  Zakończenie: 30.06.2015r

Czas trwania studiów:    
11 edycja: 335 godz. Zajęcia w ciągu 22 weekendów.

Zjazdy trwają od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (od godziny 08:00 do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie. Ponadto po zakończeniu zajęć w Politechnice Gdańskiej uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na około 20 godzin zajęć i egzamin końcowy. Plan zajęć znajduje się w zakładce Do pobrania.

Dyplomy:    
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską i po zdaniu egzaminu końcowego Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,
Zakład Inżynierii Spajania
Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel: 583472698, 583472021, fax: 583471815
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:    
Max. 46

Koszt Studiów:    
Szacunkowy koszt studiów:

- 8000 zł,

oraz koszty dojazdu i utrzymania w Gliwicach w okresie 1 tygodnia. Z kwoty tej, około 2000 zł uczestnicy przelewają na konto Instytutu Spawalnictwa za około 20 godzin szkolenia, egzamin końcowy i wydanie dyplomu IWE (w terminie tuż przed wyjazdem), a pozostałą część na konto Politechniki Gdańskiej. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na rzecz Politechniki Gdańskiej na trzy raty. PG wystawia faktury VAT. Możliwe jest dokonywania wpłat przez sponsorów.

Termin rejestracji:   
 15.01.2013r.

 

Uwaga:    Uczestnicy studiów otrzymują komplet materiałów pomocniczych

 

Program zajęć:

Program Studiów obejmuje przedmioty:

 • Sterowanie procesami spawalniczymi - 60 godz.
 • Procesy Spawalnicze - 55 godz.
 • Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 76 godz.
 • Konstrukcja i projektowanie - 48 godz.
 • Fabrykacja, stosowane technologie - 96 godz.

Łączna ilość zajęć  - 335 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie.

 

Plan zjazdów i zajęć:

Patrz: - Do pobrania

 
Warunkiem uruchomienia studiów jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy (16 - 46 osób). Liczba maksymalna uczestników to 46 osób.

Z tego zarezerwuje się odpowiednią ilość miejsc dla uczestników Kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - 11 edycji

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończenie modułu IWE I
 • lub ukończenie studiów wyższych o specjalności "spawalnictwo"

Szczegóły przedstawiono w oddzielnym dokumencie - Zasady przyjęcia na szkolenia IWE/EWE - patrz zakładka Do pobrania.

 

 

Odpłatność za Studia podyplomowe IWE II i IWE III (edycja 10) proszę dokonywać na konto:

97 1090 1098 0000 0001 2062 0918 w BZWBK

    Tytuł wpłaty: Studia podyplomowe IWE II i IWE III, zadanie 03044, imię i nazwisko uczestnika

 

Odpłatność za Studia podyplomowe IWE II i IWE III (edycja 11) proszę dokonywać na konto:

09 1090 1098 0000 0001 2283 4296 w BZWBK

Tytuł wpłaty: Studia podyplomowe IWE II i IWE III, zadanie  030659, imię i nazwisko uczestnika

 

Do pobrania:

 

 

 

Galeria

 

 

Stanowisko spawania zrobotyzowanego

 

Wirtualne spawanie zrobotyzowane

 

 

Idea skanera laserowego adaptacyjnego sterowania podczas spawania zrobotyzowanego.

 

 

 

Realizacja adaptacyjnego spawania zrobotyzowanego z wykorzystaniem skanera laserowego.

 

Test_skanera laserowego w czasie spawania

 

 

Makrofotografia przekroju poprzecznego kołka z próby IMPLANT. Stal P460NL1.

Powierzchnia przełomu kołka po próbie IMPLANT. Stal P460NL1. Elektronowy mikroskop skaningowy.

 

 

Data ostatniej aktualizaji: 21 luty 2014r.

Dr inż. Tomasz Kozak